Variousforum.com

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST

Variousforum is een service waarmee gratis discussieforums kunnen worden gemaakt.

Verantwoordelijkheden

Van het bedrijf: De informatie die op de site wordt weergegeven, wordt geleverd in hun integriteit. Het bedrijf geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie.
Deze informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Van de gebruiker: De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, indirect, veroorzaakt aan een derde partij, inclusief Variousforum, door het onrechtmatige gebruik of de exploitatie van de site zelf of een van haar elementen, ongeacht de oorzaak en de locatie van de schade, en garandeert Variousforum van de gevolgen van de klachten of gerechtelijke stappen waarmee hij te maken zou kunnen krijgen.
De gebruiker van Variousforum doet afstand van alle juridische stappen tegen Variousforum in het geval van gerechtelijke stappen die een derde tegen hem neemt vanwege het illegale gebruik en/of de exploitatie van de site van Variousforum.

Verantwoordelijkheid van de login en het wachtwoord

Wanneer u zich registreert, ontvangt u een wachtwoord en een login. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en de login, en u bent ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of login worden uitgevoerd. U moet Variousforum onmiddellijk op de hoogte stellen als er ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw wachtwoord, account of enige andere inbreuk op de beveiliging. U moet ervoor zorgen dat u de verbinding met uw account verbreekt aan het einde van elke sessie. Variousforum kan niet, en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

U erkent en stemt ermee in dat enige informatie, code, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, chatberichten, functies of andere inhoud, indien openbaar of privé doorgegeven, de enige verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie de inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en in ieder geval, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt/downloadt, plaatst, verzendt per email of op een andere manier verzendt, dan via de diensten. In geen enkel geval kan Variousforum op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud van een gebruiker of een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot, elke fout of weglating in deze inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, door het gebruik van deze inhoud is opgemerkt en per email verzonden of op enigerlei wijze via de diensten verzonden.

Gegevens en beveiliging

lles wordt gedaan om vertragingen of onverwachte downtime van de services te voorkomen, maar het is niet mogelijk om deze vertragingen te garanderen of om downtime te voorzien. Geen enkele netwerk- of serverprobleem of een andere storing kan door enige garantie worden gedekt. Er kan geen enkele terugbetaling worden overwogen voor een onderbreking of stopzetting van de services, schade of gegevensverlies. Verschillende systemen zijn opgezet om de veiligheid van de inhoud te waarborgen. Daarom wordt elke dag een back-up gemaakt van de volledige gegevens. Maar om welke reden dan ook, wordt er geen individuele back-up of SQL-dump of database aangeboden. Houd er alstublieft rekening mee dat voor elke opgeroepen redenen, geen precieze beveiliging van een forum, dump, back-up van de gegevens zal worden verstrekt. De beheerder van het forum beschikt echter over een tool waarmee hij deze back-ups kan gebruiken om zijn forum te herstellen, naar zoals het was op een eerdere datum.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in dat de site gebruik maakt van de persoonlijke gegevens die u aangaan en die u heeft verstrekt. Deze gegevens zijn nodig, zodat we u bijvoorbeeld nieuwsbrieven kunnen sturen en u kunnen laten profiteren van sommige diensten die deze site biedt.
U geniet van het recht op toegang, op de correctie of de oppositie met betrekking tot de geregistreerde verzamelde gegevens van uw bezorgdheid. Dit recht kan worden uitgeoefend door ons een email te sturen of een standaardmail naar het bedrijf te sturen door contact met ons op te nemen op het relevante ondersteuningsforum.

We delen waarschijnlijk niet-persoonlijke informatie in collectieve vorm met derden.

Wanneer we een beroep doen op derden bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zorgen wij ervoor dat zij onze vertrouwelijkheidsregels en alle toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen naleven.

We kunnen informatie onder specifieke omstandigheden aan derden doorgeven, met name om verzoeken van overheidsinstanties om fraude of dreigende schade te voorkomen, maar ook om de veiligheid van ons netwerk en onze services te waarborgen.

U kunt ook weigeren om ons persoonlijke informatie te verstrekken en / of de cookies in uw browser te weigeren. Dit kan echter de werking van sommige services of functies verstoren.

Met een eenvoudig verzoek heeft u toegang tot uw persoonlijke informatie, om ze te corrigeren of te wissen in geval van een fout, via het relevante ondersteuningsforum.

Illegale inhoud

Forums die warez, piraterij, hacking, cracking, spamming, aanvallen op netwerken of servers, pornografie, rassenhaat, misdaden tegen de menselijkheid, ongepaste activiteiten op de servers of andere acties die in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, verwelkomen of promoten, zijn niet toegestaan. Elk forum dat teksten, koppelingen, afbeeldingen, animaties, video's of andere inhoud bevat die als illegaal wordt herkend, wordt zonder kennisgeving of waarschuwing verwijderd. Variousforum behoudt zich het recht voor om accounts of forums te verwijderen die niet in overeenstemming zijn met de hier geciteerde regels of gespecificeerd in Variousforum of in de internationale websitevoorschriften volgens de internationale internetwetgeving. Elke illegale inhoud of handeling kan en zal worden gerapporteerd aan de betrokken diensten en vervolgd.

Beperkingen van de services

De producten en diensten kunnen alleen worden gebruikt op de precieze manier waarvoor dergelijke producten en diensten zijn gemaakt. U kunt de producten en services niet gebruiken of koppelen aan enige inhoud of activiteit die schadelijk kan zijn voor de privérechten van een persoon :
Variousforum is een volledig gratis site. We streven naar een kwaliteitsvolle service. We vragen dat u de auteursrechtinformatie die op uw forums op de werkbalk en de footer is ingesteld, niet verwijderd via andere middelen dan die daarvoor beschikbaar gesteld zijn, namelijk via het credits beheer.
Het is ook verboden om de gesponsorde links te verwijderen of verbergen op een andere manier dan die is voorzien, namelijk het credits beheer. Wij bieden een gratis kwaliteitsdienst die u we altijd willen verbeteren om aan uw verwachtingen te voldoen. Om deze redenen vragen we u onze voorwaarden te respecteren.

Respect voor de auteursrechten en merken

Het geheel van de elementen die u ziet of leest op deze website wordt beschermd door de wetgeving over auteursrecht. In elk geval mag u de site of elementen van de site, zoals teksten en afbeeldingen, niet gebruiken, verspreiden, kopiëren, reproduceren, wijzigen, wijzigen of verzenden zonder vooraf schriftelijke toestemming van het bedrijf te hebben gekregen. De merken en logo's die op de site verschijnen, zijn eigendom van het bedrijf en alle rechten zijn voorbehouden. Aan geen van deze elementen mag een recht of licentie worden toegekend zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf of de derde partij die rechten op het merk of logo heeft die op de site worden vermeld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een octrooi-inbreuk op zijn eigendom te vervolgen voor een rechtbank.

Wijziging van de Service Voorwaarden

Deze servicevoorwaarden kunnen op elk moment naar eigen inzicht worden gewijzigd. Alle accounts moeten in overeenstemming zijn met alle wijzigingen die in dit beleid zijn aangebracht.

Overeenkomst

Door gebruik te maken van de diensten van Variousforum accepteert u, zonder enige beperking of kwalificatie, om in overeenstemming te zijn en om te voldoen aan de servicevoorwaarden, evenals hun punctuele wijzigingen, en aan alle andere gerapporteerde instructies of regels in toepassing van een specifieke service.

Accepteren | Afwijzen